مدرس استاد سید ابوالقاسم صالحی زاده

مدرس :استاد محمد حسین سلیمیان

مدرس: آقای علی علیجان زاده

قابل توجه دانشجویان با معدل بالای 17

در چهار بخش «رقابت اصلی جشنواره»، «معرفی سوژه»، «فراخوان اکران مردمی» و «فراخوان های مردمی»

اطلاعیه مهم درخصوص فرآیند امتیازبندی دانشجویان دوره های روزانه

مقالات دکتر محمد بهداد فر و دکتر راهیل مهدیان، دو عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی رسانه در کنفرانس های بین المللی مورد توجه قرار گرفت.

رئیس موسسه افغان فیلم و هیات همراه ایشان در سفر به کشور ایران از دانشگاه صداوسیما بازدید کردند. 

با تلاش و پیگیری‌های انجام‌ شده توسط واحد امور دانشجویی دانشگاه و طی جلساتی که با مدیران محترم امور وام و امور تخصیص اعتبار صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم صورت...

اطلاعیه مهم درخصوص فرآیند امتیازبندی دانشجویان دوره های روزانه

مقالات دکتر محمد بهداد فر و دکتر راهیل مهدیان، دو عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی رسانه در کنفرانس های بین المللی مورد توجه قرار گرفت.

رئیس موسسه افغان فیلم و هیات همراه ایشان در سفر به کشور ایران از دانشگاه صداوسیما بازدید کردند. 

با تلاش و پیگیری‌های انجام‌ شده توسط واحد امور دانشجویی دانشگاه و طی جلساتی که با مدیران محترم امور وام و امور تخصیص اعتبار صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم صورت...

اطلاعیه مهم درخصوص فرآیند امتیازبندی دانشجویان دوره های روزانه

مقالات دکتر محمد بهداد فر و دکتر راهیل مهدیان، دو عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی رسانه در کنفرانس های بین المللی مورد توجه قرار گرفت.

رئیس موسسه افغان فیلم و هیات همراه ایشان در سفر به کشور ایران از دانشگاه صداوسیما بازدید کردند. 

با تلاش و پیگیری‌های انجام‌ شده توسط واحد امور دانشجویی دانشگاه و طی جلساتی که با مدیران محترم امور وام و امور تخصیص اعتبار صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم صورت...

اطلاعیه مهم درخصوص فرآیند امتیازبندی دانشجویان دوره های روزانه

مقالات دکتر محمد بهداد فر و دکتر راهیل مهدیان، دو عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی رسانه در کنفرانس های بین المللی مورد توجه قرار گرفت.

رئیس موسسه افغان فیلم و هیات همراه ایشان در سفر به کشور ایران از دانشگاه صداوسیما بازدید کردند. 

با تلاش و پیگیری‌های انجام‌ شده توسط واحد امور دانشجویی دانشگاه و طی جلساتی که با مدیران محترم امور وام و امور تخصیص اعتبار صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم صورت...

اطلاعیه مهم درخصوص فرآیند امتیازبندی دانشجویان دوره های روزانه

مقالات دکتر محمد بهداد فر و دکتر راهیل مهدیان، دو عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی رسانه در کنفرانس های بین المللی مورد توجه قرار گرفت.

رئیس موسسه افغان فیلم و هیات همراه ایشان در سفر به کشور ایران از دانشگاه صداوسیما بازدید کردند. 

با تلاش و پیگیری‌های انجام‌ شده توسط واحد امور دانشجویی دانشگاه و طی جلساتی که با مدیران محترم امور وام و امور تخصیص اعتبار صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم صورت...

اطلاعیه مهم درخصوص فرآیند امتیازبندی دانشجویان دوره های روزانه

مقالات دکتر محمد بهداد فر و دکتر راهیل مهدیان، دو عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی رسانه در کنفرانس های بین المللی مورد توجه قرار گرفت.

رئیس موسسه افغان فیلم و هیات همراه ایشان در سفر به کشور ایران از دانشگاه صداوسیما بازدید کردند. 

با تلاش و پیگیری‌های انجام‌ شده توسط واحد امور دانشجویی دانشگاه و طی جلساتی که با مدیران محترم امور وام و امور تخصیص اعتبار صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم صورت...