363رکورد در مدت زمان 0.187ثانیه
جستجو برای :
ساعت روز کلاس تاریخ امتحان ساعت: 11 1 زبان تخصصی(1) 2 جبرانی امینی گلستانه 307 18- 16 چهار شنبه 20/03
دفاع: شهریور 1395 های فرهنگی که برای زبان آموزان ایرانی به همراه دارند مشخص شود. به همین منظور از روش تحلیل مضمون، به بررسی
1395 نیز به او منتقل می شود.روش تحقیق این پژوهش اسنادی و کتابخانه ای است که با روش تحلیلی و توصیفی انجام
: شهریور 1395، شده است. این پژوهش با دو روش کتابخانه ای و مصاحبه عمیق انجام گرفته است و از افرادی  که گفتگو شده است، در رشته
: تیر 1395، رسانه دینی است. یافته‏های این پژوهش که به روش اسنادی با رویکرد توصیفی–تحلیلی صورت گرفته، حاکی
: مهر 1395، شود: 1- روش تمثیل 2- آموزش به شیوه عکس العمل مناسب 3- آموزش به شیوه پرسش و پاسخ 4- آموزش به شیوه رفتاری
1395، ایرانی و انیمیشن های تلویزیونی روش نشانه_ معنا شناسی مورد استفاده قرار گرفته، زیرا در فرآیند بینامتنیت
آذربخش، تاریخ دفاع: آذر 1395، خانواده ها و راهکارهای مواجهه با آن می باشد . برای دستیابی به این منظور از رویکرد کیفی و با روش مصاحبه
، تاریخ دفاع: شهریور 1395، به عنوان مجموعه روابط انسانی میان مردم و نیز میان مردم و امور تعریف شده است. روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه
دانشجو: آبتین جهانی، استاد راهنما: استاد عیسی بلوکات، تاریخ دفاع: 1305/05/13، تر تاثیر عامل تدوین غیر تداومی در فیلم، مورد تحلیل و بررسی قرار داده شده است.در این پژوهش با استفاده از روش
  • تعداد رکوردها : 363

تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشکده صدا و سيما قم است.