286رکورد در مدت زمان 0.218ثانیه
جستجو برای :
ساعت روز کلاس تاریخ امتحان ساعت: 11 1 زبان تخصصی(1) 2 جبرانی امینی گلستانه 307 18- 16 چهار شنبه 20/03
1395. تاریخ دفاع: خرداد 1395چکیده علم ارتباطات به دلیل خاستگاه غربی آن با ورود به کشورهای جهان
1395 نیز به او منتقل می شود.روش تحقیق این پژوهش اسنادی و کتابخانه ای است که با روش تحلیلی و توصیفی انجام
دفاع: شهریور 1395، اجزاء دراماتیک و ارائه شیوه به کارگیری آن ها در دنیای درام تحقق یافته است. یافته های تحقیق
1395، ،مرجع یا منبع اقتباس واقع شده اند. این تحقیق به تحلیل نشانه های بینامتنی در قصه های کهن ایرانی و انیمیشن
آذربخش، تاریخ دفاع: آذر 1395، ها و جامعه را متأثر ساخته است . موضوع این تحقیق ، نقش شبکه های اجتماعی موبایلی بر تغییر مناسبات اجتماعی
، تاریخ دفاع: شهریور 1395، ای و روش تجزیه و تحلیل، توصیفی تحلیلی می باشد. در فرآیند تحقیق، ابتدا قصّه های بلند مثنوی مشخص
دانشجو: آبتین جهانی، استاد راهنما: استاد عیسی بلوکات، تاریخ دفاع: 1305/05/13، ، داده ها تحلیل و تبیین شده و تحقیق به این نتیجه رسیده است که تاثیر عامل تدوین غیر تداومی در فیلم بیشتر از تاثیر
دانشجو: آقای حسین بهادری، استاد راهنمایی: دکتر سعید امیر کاوه، تاریخ دفاع: 95/06/31، و منافقان. امید می رود همین اندک ، ذائقه جویندگان حقیقت را شیرین کند. روش به کار گرفته در این تحقیق بر اساس
سلسله کارگاههای روش شناسی تحقیق(3)
  • تعداد رکوردها : 286

تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشکده صدا و سيما قم است.