پایان نامه آقای مصیب کوهی در رشته تولید سیما

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مصیب کوهی در گروه هنرهای رسانه ای رشته تولید سیما دانشکده صدا و سیما قم

7 بهمن 1393

پایان نامه آقای محمد تقی استیری در رشته ادبیات نمایشی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد تقی استیری در گروه هنرهای رسانه ای رشته ادبیات نمایشی دانشکده صدا و سیما قم

7 بهمن 1393

پایان نامه آقای محمد کاظم قادری

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد کاظم قادری در گروه فرهنگ و ارتباطات رشته علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده صدا و سیما قم

4 بهمن 1393

جلسه پایان نامه آقای پیمان باقر پور

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای پیمان باقر پور در گروه فرهنگ و ارتباطات رشته علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده صدا و سیما قم

30 دی 1393

پایان نامه خانم سمیه بیات کوهسار در رشته ادبیات نمایشی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سمیه بیات کوهسار در گروه هنرهای رسانه ای رشته ادبیات نمایشی دانشکده صدا و سیما قم

28 دی 1393

جلسه پایان نامه آقای حمید رضا زارعی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حمید رضا زارعی در گروه فرهنگ و ارتباطات رشته علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده صدا و سیما قم

27 دی 1393

پایان نامه آقای علی رازی زاده در رشته ادبیات نمایشی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی رازی زاده در گروه هنرهای رسانه ای رشته ادبیات نمایشی دانشکده صدا و سیما قم

23 دی 1393

جلسه پایان نامه آقای حسین عسگری

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسین عسگری در گروه فرهنگ و ارتباطات رشته علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده صدا و سیما قم

18 دی 1393

پایان نامه آقای حسین اسماعیلی در رشته ادبیات نمایشی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسین اسماعیلی در گروه هنرهای رسانه ای رشته ادبیات نمایشی دانشکده صدا و سیما قم

8 دی 1393

پایان نامه آقای امیر رشیدی فرد در رشته تولید سیما

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امیر رشیدی فرد در گروه هنرهای رسانه ای رشته تولید سیما دانشکده صدا و سیما قم

4 دی 1393

  • تعداد رکوردها : 150

تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشکده صدا و سيما قم است.